Hướng dẫn thanh toán

Hình thức thanh toán:
+ Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng
+ Than toán qua ngân hàng theo tài khoản sau:
* Thông tin tài khoản: